7.6 Inscriptie boven niendeur bij Bakhuis, Vossenbrink (Kafhook), 1754

Op deze foto is de ‘niendeur’ van De Kafhook aan de Vossenbrink te zien. Hier woonde oorspronkelijk de familie Vos. De kadastrale kaart van 1832 vermeldt dan ook Vosbrink, later verbasterd tot Vossenbrink. Daarna hebben ook de families Nijland, Jacobs en Schüphaus de boerderij bewoond. Op dit moment wordt het pand bewoond door de familie Bakhuis. De wijze waarop de Romeinse cijfers boven de niendeur staan, wekt wellicht op het eerst gezicht enige bevreemding. Het jaartal is namelijk anders dan gebruikelijk genoteerd. Gewoonlijk werd de letter M gebruikt voor de 1000 en D voor 500 maar hier staat CIƆ voor 1000, CI voor 500, CC voor 200 en L IIII voor 54. De boerderij stamt uit 1754. Gebeiteld in de toog boven de niendeur treffen  we de intrigerende Bijbeltekst aan:

“TOT HIERTOE HEEFT ONS DE HEERE GEHOLPEN”

Het betreft een tekst die werd uitgesproken door Samuël. Hij was een profeet uit de tijd van koning Saul. In 1 Samuël 7 wordt beschreven hoe de  Israëlieten een overwinning behaalden op de Filistijnen. Vervolgens staat er in vers 12: Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben-Haëzer. “Want,” verklaarde hij, “tot hier toe heeft de HEER ons geholpen.” (Nieuwe Bijbelvertaling) In 1905 heeft een brand een deel van de originele bebouwing van de Vossenbrink in de as gelegd waarbij veel historie verloren is gegaan. Gelukkig is dit pand met zijn markante opschrift behouden gebleven.