ANBI

Wij zijn een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Bij de Belastingdienst staan wij geregistreerd als een ANBI, dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hieronder treft u de gegevens die elke ANBI (vanaf 1-1-2014), naast haar naam en contactgegevens, openbaar moet maken:

Het fiscaal nummer

Het fiscaal nummer van de Stichting is: 8092.32.108

Het Bestuur

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter: de heer B.G. Boer
Secretaris: de heer M.W.H. Hermanussen
Penningmeester: de heer M. van Wijhe
Lid: de heer J.T.M. ten Buuren
Lid: de heer R.J.J. Platenkamp
Lid: de heer J. Sander

Het beleidsplan

Het beleidsplan kunt u hier inzien.

Het beloningsbeleid

De Stichting wordt volledig gerund door vrijwilligers, die gezamenlijk zorg dragen voor behoud, catalogisering en uitbreiding van de collectie en openstelling voor het publiek. De Stichting Historisch Centrum Hof van Twente heeft geen personeel in dienst. Het bestuur ontvangt geen beloning.

De doelstelling

De Stichting Historisch Centrum Hof van Twente heeft tot doel het instandhouden, uitbreiden en toegankelijk stellen van een historisch archief en documentatiecentrum; het beoefenen van de lokale en regionale geschiedenis; het behoud en de ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed binnen het grondgebied van voornamelijk de gemeente Hof van Twente; al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Jaarverslag 2021

Het jaarverslag kunt u hier inzien.

Financiële verantwoording 2021

In 2021 bedroegen de baten per saldo € 3.241,49; de lasten € 1.181,56. Het vermogen nam door deze mutaties toe tot € 27.530,19. De baten worden voornamelijk gevormd door de gemeentelijke subsidie, donateursbijdragen, bijdragen voor eenmalige bezoeken aan het documentatiecentrum, vergoedingen voor genealogische zoekopdrachten; de lasten worden enerzijds gevormd door algemene kantoorkosten als telefonie, porti, onderhoud website, etc.; anderzijds kosten welke verband houden met uitbreiding van onze collectie, in de vorm van boeken, data, microfiches, etc. Noodzakelijke investeringen worden waar mogelijk gedekt vanuit sponsorbijdragen.

Het financieel jaarverslag is HIER in te zien.